Kaki tangan awam dilarang....

CG Sponsors
Goges

Freshie
Joined
Nov 21, 2010
Messages
15
Reaction score
0
Points
3
JPA (S) TT/71/195( 5 ) No. Siri
KERAJAAN MALAYSIA
_______________________
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009
LARANGAN PENGLIBATAN PEGAWAI AWAM DALAM
SKIM CEPAT KAYA

TUJUAN

1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menyampaikankeputusan Kerajaan berhubung larangan penglibatan pegawaiawam dalam skim cepat kaya.

TAKRIF

2. Bagi maksud Pekeliling ini:“Ketua Jabatan” bermaksud seseorang pegawai yangbertanggungjawab bagi sesuatu Kementerian, Jabatan, institusi,agensi atau unit dan termasuklah mana-mana pegawai dalamKumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan danProfesional yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulisoleh pegawai yang bertanggungjawab bagi Kementerian, Jabatan,institusi, agensi atau unit untuk bertindak bagi pihaknya.
“Pegawai” bermaksud seorang anggota Perkhidmatan AwamPersekutuan.
“Skim Cepat Kaya” bermaksud satu bentuk pelaburan yangmenawarkan kadar pulangan yang tinggi atau tidak realistik bagijumlah pelaburan yang kecil dan bebas daripada sebarang risiko,yang tidak berdaftar dengan Bank Negara Malaysia, SuruhanjayaSekuriti, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, KementerianPerdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ataupihak-pihak berkuasa lain. Ia juga termasuk sebarang bentuk pelan/ aktiviti pelaburan yang menyalahi undang-undang walaupunianya dijalankan oleh institusi berdaftar dengan pihak berkuasayang berkenaan.

LATAR BELAKANG

3. Pada masa ini, Kerajaan mendapati ramai pegawai awam terlibatdalam skim cepat kaya sama ada secara langsung atau tidaklangsung sehingga menjejaskan imej perkhidmatan awam. Selainitu, pengendali skim cepat kaya ini turut mengeksploitasipenglibatan pegawai awam bagi memberi gambaran seolah-olahskim sedemikian telah diluluskan oleh pihak Kerajaan untuk menarikpelabur-pelabur lain.

4. Gejala yang tidak sihat ini juga boleh menyebabkan pegawai yangterlibat terjebak dalam masalah kewangan, kekeluargaan dankemasyarakatan serta akhirnya menjejaskan prestasi pegawaiselaku penjawat awam.

PERATURAN BARU

5. Dengan ini Kerajaan telah memutuskan bahawa pegawai awamdilarang sama sekali terlibat dalam mana-mana skim cepat kayatermasuk sebagai penganjur atau pengantara atau pelabur.

6. Pegawai awam yang melabur dalam skim cepat kaya akandikenakan tindakan tatatertib kerana boleh diertikan / ditafsirkansebagai bersubahat atau bersekongkol dengan penganjur ataupengantara skim tersebut.

7. Pegawai yang ingkar dengan larangan ini akan dikenakan tindakantatatertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993 atau peraturan-peraturan lain yang berkuatkuasa.

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI

8. Dengan berkuat kuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini, semuapegawai awam yang terlibat dalam skim cepat kaya termasuksebagai penganjur atau pengantara atau pelabur dikehendakimenghentikan penglibatan mereka dengan serta-merta.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

9. Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk memantau pegawai dibawah penyeliaannya dan melaporkan sebarang ketidakpatuhankepada Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan sewajarnya.

TARIKH KUAT KUASA

10. Peraturan baru ini berkuat kuasa mulai tarikh PekelilingPerkhidmatan ini dikeluarkan.

PEMAKAIAN

11. Tertakluk kepada penerimaannya oleh Pihak Berkuasa masing-masing, peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini dipanjangkankepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak BerkuasaBerkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

(TAN SRI ISMAIL ADAM)
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Malaysia
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA
PUTRAJAYA
13 Januari 2009

s.k.

Semua Ketua Setiausaha Kementerian
Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri
Semua Pihak Berkuasa Berkanun
Semua Pihak Berkuasa Tempatan
 
Sponsored Post

Rizz one

Active+ Member
Joined
Jul 7, 2008
Messages
3,931
Reaction score
42
Points
30
skim cepat kayap, baik jual oblong burger cam ak......
 
Sponsored Post
Top
Log in Register